Van welke subsidies kun je gebruik maken?

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen bij in het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. Dit is de wet banenafspraak. Om werkgevers te stimuleren werk te maken van de banenafspraak zijn er 7 subsidies waar je als werkgever aanspraak op kunt maken.

Als een werknemer door zijn arbeidsbijzonderheid minder productief is, kun je als werkgever loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Deze regeling is bedoeld voor mensen die vallen onder de banenafspraak, met uitzondering van Wajongers. Een arbeidsdeskundige komt langs om de loonwaarde van de medewerker vast te stellen en om de hoogte van de subsidie te bepalen. Bij toekenning betaal je als werkgever het minimumloon aan de medewerker maar vergoedt de gemeente het verschil tussen het minimumloon en de loonwaarde. De maximale vergoeding is 70% van het minimumloon. Bekijk ook: Wat is loonwaardebepaling?

Voor een werknemer met een Wajong-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten) kun je als werkgever loondispensatie aanvragen bij het UWV. Met loondispensatie betaal je minder salaris aan de werknemer, afhankelijk van de loonwaardebepaling. UWV vult het loon aan tot het wettelijk minimumloon in de vorm van een Wajong-uitkering. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk.

Als jouw werknemer met een arbeidsbijzonderheid ziek wordt, kun je als werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis via UWV. Je betaalt het loon aan de werknemer door, maar je krijgt 70 tot 100% van het dagloon gecompenseerd door UWV. Je hoeft hiervoor geen extra premie te betalen, ook niet als de werknemer later in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terechtkomt.
Je hoeft geen aparte no-riskpolis af te sluiten bij indiensttreding. Als de werknemer ziek wordt, meld je dit binnen zes weken via de online verzuimmelder van UWV.
Ook als je al loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente voor deze werknemer, moet je de ziekmelding bij UWV doen. UWV houdt bij de berekening van de no-riskpolis rekening met de loonkostensubsidie.
De looncompensatie vanuit de no-riskpolis kan maximaal vijf jaar duren. Voor werknemers met een Wajong-uitkering of die onder de banenafspraak vallen, is de duur van deze compensatie onbeperkt.

Je kunt aanspraak maken op loonkostenvoordelen (LKV) als je iemand in deinst neemt uit een van deze doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (iemand die moeite heeft gehad met het volgen van onderwijs)
  • arbeidsgehandicapte werknemer die worden herplaatst

Hiervoor moet de medewerker binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Oudere werknemers doen dit bij de gemeente, de andere doelgroepen bij UWV.

Lees hier meer over de vergoeding en het aangeven van de indicatie LKV bij de Belastingdienst.

Kijk ook: Wanneer heb ik recht op het LKV?

Soms is het nodig om de werkplek aan te passen om iemand met een arbeidsbijzonderheid aan te nemen. Denk aan een speciaal toetsenbord, traplift, aangepast toilet of bureaustoel. Of een prikkelarme werkplek en/of aparte ruimte. Als je iemand langer dan zes maanden in dienst neemt, kun je hiervoor een vergoeding aanvragen via UWV. Vergoeding achteraf voor gedane aankopen is niet mogelijk – ze werken met eigen leveranciers. Vooraf aanvragen dus. Er zijn ook vergoedingen voor (taxi)vervoer van en naar het werk en de inzet van een jobcoach, of schrijf- en gebarentolk. Deze vergoedingen vraagt de werknemer zelf aan.

Het is niet altijd verstandig voor een werkgever om een medewerker met een arbeidsbijzonderheid te laten starten zonder ondersteuning. Zoals die van een jobcoach. Een jobcoach is betrokken bij voorbesprekingen, helpt bij het inwerken en biedt begeleiding op de werkvloer.
Er is subsidie beschikbaar via UWV, voor zowel een interne als voor een externe jobcoach.
Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en moet door de medewerker zelf (met hulp) worden aangevraagd via UWV.
Een interne jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn. Vaak is dit een collega die de Harrie training heeft gevolgd om als jobcoach te kunnen fungeren. Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor de inzet van een interne jobcoach.

Heb je interesse in een sollicitant die nu een uitkering ontvangt, maar twijfel je of hij geschikt is? Dan kun je, samen met de sollicitant, een proefplaatsing aanvragen bij de gemeente of UWV. Na goedkeuring van gemeente of UWV werkt de sollicitant meestal twee maanden met behoud van uitkering. Je hoeft dan nog geen loon te betalen. Als het goed is gegaan, neem je de medewerker minimaal zes maanden in dienst, met een contract zonder proeftijd.

Een proefplaatsing biedt zowel de werkgever als de werknemer de mogelijkheid om te zien of de functie en de werkomgeving passend zijn, voordat er een definitieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten.

Zie door de bomen het bos niet meer? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt een handige oplossing: de Regelhulp Met deze tool kun je eenvoudig zien voor welke subsidies je in aanmerking komt en hoeveel deze subsidie bedraagt.

Daarnaast heeft UWV ook een handige tool: “Welke ondersteuning kan ik krijgen?” Met deze tool kun je per doelgroep bekijken welke regelingen van toepassing zijn. Dit maakt het vinden van de juiste ondersteuning een stuk overzichtelijker en efficiënter!