Wanneer ben je een diverse en inclusieve organisatie?

Onderzoek1 toont aan dat divers samengestelde organisaties en teams creatiever, innovatiever en wendbaarder zijn. Ook zijn medewerkers die hun organisatie of team als inclusief benoemen, meer tevreden over hun werk, dan medewerkers die dit niet doen2. Maar wanneer ben je dan divers en inclusief?  

Medewerkers die diversiteit, inclusie én gelijkwaardigheid ervaren, ervaren een werkvloer waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen.3

Diversiteit betekent dat je organisatie een mix is van mensen met verschillende achtergronden, afkomst en eigenschappen. Inclusie is de kunst om die mix te laten werken zodat niemand zich achtergesteld of buitengesloten voelt en iedereen beter functioneert. En last but not least: gelijkwaardigheid. Dat wil zeggen: Iedereen heeft toegang tot dezelfde mogelijkheden. Gelijkheid betekent dus niet: ‘one size fits all’. Het is juist de taak van een organisatie om te erkennen dat niet iedereen hetzelfde startpunt heeft en door waar nodig juist onderscheid te maken, kan een organisatie die ongelijkheid opheffen.

Inclusie is het creëren van een omgeving waarin elk individu of elke groep wordt gerespecteerd, ondersteund, gehoord en gewaardeerd en zich welkom voelt om volledig deel te nemen.

Diversiteit omvat alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het zowel zichtbare als onzichtbare kenmerken, zoals geslacht, gender, etniciteit, geloof, leeftijd, seksuele voorkeur, persoonlijkheids-eigenschappen, kwaliteiten, lichamelijke en psychische beperkingen, prikkelverwerkingen en manieren van werken.

Gelijkwaardigheid is de eerlijke behandeling van en toegang, kansen & vooruitgang voor alle mensen, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar het identificeren en elimineren van barrières die de volledige deelname van bepaalde groepen verhinderen.

Wordt ieders geluid gehoord en ieders waarde gezien? Wie is in meetings het meest aan het woord en wie het minst? Wissel eens van rol in een meeting of nodig iemand van buiten uit om de meeting voor te zitten. Laat je verrassen door nieuw elan en nieuwe invalshoeken.

Hoe gaan we met elkaar om in onze organisatie of team? Welke normen en waarden willen we uitdragen, naar elkaar en naar buiten? Welke (onuitgesproken) spel- en gedragsregels hebben we? Wat vinden we belangrijk? Waar zijn we trots op? En wat kan beter?

Meetings gaan vaak over inhoud en processen, maar hoe zit het met de non-verbale communicatie, de relatie en het gevoel? Is hier voldoende ruimte voor? Kennen we elkaars gebruiksaanwijzing? Laat een ieder eens ‘de 10 dingen die je over mij moet weten’ opschrijven en ga daar het gesprek over aan. Heel verhelderend en goed voor  teambuilding.

“We moeten het samen doen, elkaar helpen oog en oor te hebben, diversiteit bespreekbaar maken. Samen leren anders te denken en te kijken. Je kunt pas snappen wat er in de samenleving speelt als jouw organisatie daar een afspiegeling van is. Waar je complete mens-zijn wordt gezien, ongeacht arbeidsbeperking, culturele achtergrond, gender of lhbti identiteit.”

Jan-Kees Goet,
Secretaris-generaal ministerie LNV

‘We zijn op ons best als wij een diversiteit aan inzichten erkennen, waarderen en respecteren. Diversiteit ‘in huis’ helpt ons nog beter om problemen in ons werkveld te detecteren en te begrijpen. Naast diversiteit hechten wij ook veel waarde aan inclusie. Wij willen met zijn allen een werkomgeving creëren die talenten de ruimte biedt om zichzelf te zijn en zich tegelijk verbonden voelen met elkaar en de organisatie. Met als motto: “Je bent een betere collega als je jezelf kan zijn.”

Laura Lausberg,
Senior adviseur Bedrijfsvoering DT&V, dossierhouder D&I

“Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: het stimuleren van een inclusieve werkomgeving waarin iedereen gehoord, gezien en gewaardeerd wordt. Waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn om diens volledige potentie te benutten. Om ons beleid beter af te stemmen op de complexe, maatschappelijke vraagstukken en de kloof tussen beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen.”

Liza Zobdeh,
HR-beleidsadviseur bij het ministerie van VWS

[1] How Diversity & Inclusion Matter | McKinsey  data 2019, 1039 organisaties in 15 landen

[2] Ontleend aan onderzoek NIM 2021: www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl

[3] Beschrijving elementen ontleend aan blog Heleen Mees in PWnet, mei 2021